Programy

Program „Mój Świat - Słyszę!" (2011)

Zrealizowany ze środków PFRON w ramach projektu "Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania sięz otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu" (umowa z ROPS w Opolu nr IPS.AJ.4021-16/11 z dnia 06/09/2011r.).

Był adresowany do najmłodszych dzieci niesłyszących z województwa opolskiego. Objął opieką dzieci z wadą słuchu i z wadami sprzężonymi. Program miał na celu zapewnienie prawidłowej rehabilitacji poprzez przeprowadzenie rehabilitacji domowej przez surdologopedów i logopedów.

Warsztaty „Niepełnosprawni Rycerze Opolszczyzny" (2011)

Zrealizowany ze środków PFRON w ramach projektu: „Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia Społecznego i zawodowego pod nazwą „Niepełnosprawni Rycerze Opolszczyzny"( umowa z ROPS w Opolu nr IPS.AJ.4021-35/11 z dnia 14/11/2011).

Głównym celem warsztatów była integracja osób niepełnosprawnych z terenu województwa opolskiego i wykazanie, że jakiekolwiek upośledzenie nie wyklucza osób niepełnosprawnych z czynnego życia społecznego. W czasie warsztatówuczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu kultury, stylu życia oraz etosu rycerskiego, z zakresu pisania cv i listów motywacyjnych, podstaw fotografii, zajęć relaksacyjnych i wokalnych. Brali udział w zajęciach ogólnorozwojowych z rehabilitantem, fizjoterapeutą, logopedą. Warsztaty były zorganizowane w dwóch edycjach - 9-11.12.2011r. i 16.12.-18.12.2011r. w Grodzie Rycerskim w Biskupicach, gmina Byczyna. Wzięło w nich udział 50 osób niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością umysłową lub ruchową, a takżez upośledzeniem narządu słuchu.

Program „Dźwięki Marzeń" (2012 - 2013)

Trzy edycje Ogólnopolskiego Programu Rehabilitacji Domowej Dzieci z Wadą Słuchu „Dźwięki Marzeń" jako Koordynator WojewódzkiegoProgramu Dźwięki Marzeń dla województwa opolskiego w ramach współpracy z Fundacją Orange w Warszawie.

Głównym celem Programu był wszechstronny rozwój małego dziecka z wadą słuchu, akcentujący aktywny udział rodzica w tym procesie. W programie wzięły udział dzieci niepełnosprawne w wieku od pierwszych miesięcy do 3 roku życia, zamieszkujące małe miejscowości województwa opolskiego. Skorzystały z programu dzieci, które z różnych powodów - zdrowotnych, ekonomicznych lub rodzinnych - nie mogły uczestniczyćw zajęciach prowadzonych w specjalistycznychośrodkach. Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów logopedii, surdologopedii, surdopedagogiki, neurologopedii, którzy prowadzili zajęcia w domach dzieci, w ich naturalnym środowisku. W ramach programu terapeuci realizowali indywidualny program terapii dostosowanej do możliwości każdego dziecka niepełnosprawnego. W zajęciach uczestniczyli także rodzice, angażując się w proces terapii własnych dzieci. Fundacja wyposażyła rehabilitantów w pomoce edukacyjne ukierunkowane na pomoc niepełnosprawnemu dziecku z wadą słuchu.

Warsztaty dla terapeutów (2012)

Warsztaty dla terapeutów pracujących z najmłodszymi dziećmi niepełnosprawnymi z wadą słuchu dotyczyły tematu: „Diagnoza funkcjonowania słuchowego dziecka niedosłyszącego". W organizacji merytorycznej warsztatów Fundacja współpracowała ze specjalistami NZOZ LOGOMED w Opolu. W szkoleniu wzięli udział terapeuci prowadzący rehabilitację domową na terenie województwa opolskiego.

Warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych „Być mamą/tatą dziecka z wadą słuchu" (2012)

Program pomocy psychologicznej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych dotyczy radzenia sobie w warunkach narastającego stresu i negatywnych emocji, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów w codziennej pracy rehabilitacyjneji opiekuńczo-wychowawczej.

Indywidualny program rehabilitacji logopedycznej, psychologicznej i ruchowej z programem wsparcia dla rodziny dziecka Bartosza Kurhofera (2012-2013)

W ramach programu indywidualnej rehabilitacji Fundacja przejęła opiekę nad 2,5 letnim Bartoszem Kurhoferem - dzieckiem z zespołem Downa, które na skutek sepsy straciło rączki i nóżki. Specjaliści współpracujący z Fundacją opracowali indywidualny program rehabilitacji logopedycznej, psychologicznej, ruchowej dla dziecka, a także odrębny program wsparcia dla jego rodziny. Fundacja koordynuje działaniami rehabilitacyjnymi oraz organizacyjnymi związanymi z pozyskiwaniem środków finansowych i rzeczowych (darowizny od sponsorów, osób indywidualnych, akcja zbierania zakrętek plastykowych) na realizację w/w programu.