Statut Fundacji

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą FUNDACJA DŁONIE I SERCA zwana w dalszej części statutu Fundacją z siedzibą w Opolu przy ul. Mickiewicza 4, 45-369 Opole ustanowiona przez Panią Danutę Olczykowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym pod Repetytorium nr A: 900/2010 sporządzonym w dniu 24 marca 2010r. przed notariuszem Piotrem Stasz w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 9/62– działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 1984r. Nr 21, poz. 97 z późń. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

§4

Właściwym organem nadzory ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia oraz Prezydent Miasta Opola.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§6

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

3. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§7

1. Fundacja używa pieczęci wg wzoru zatwierdzonego przez Zarząd. Fundacja może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo) wg wzoru zatwierdzonego
przez Zarząd.

2. Fundacja może ustanowić odznaki, medale, godności honorowe i przyznać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei lub celów Fundacji.

§8

1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w Rozdziale II Statutu. Jest to wyłączna działalność statutowa Fundacji.  

3.  Działalność statutowa  Fundacji  może być prowadzona  jako działalność odpłatna
i  nieodpłatna  w rozumieniu  przepisów ustawy  o działalności pożytku  publicznego
i o wolontariacie. Obie formy tej działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu
umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników zgodnie z przepisami
o rachunkowości.
4. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie sprzedaży książek, wydawnictw w ramach realizacji celów określonych w Rozdziale II Statutu. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych, zgodnie z art. 8 ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§9

Statut zabrania:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich

§10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§11

Celami Fundacji są:

1) udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym przewlekle, nieuleczalnie, wymagającym rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
2) udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym,
3) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

§12

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizowanie   i   finansowanie   zakupu   specjalistycznego   sprzętu   medycznego
i rehabilitacyjnego,
2) zapewnianie sprzętu rehabilitacyjnego podopiecznym fundacji
3) wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny
4) organizowanie i prowadzenie placówek ośwatowo -wychowawczych i edukacyjnych
5) organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych
6) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych
7) fundowanie stypendiów
8) organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych  dla dzieci
i młodzieży
9) finansowanie i realizacja inwestycji : budowy, remontu lub modernizacji placówek służby zdrowia lub pomocy społecznej,
10) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,
11) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
12) organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
13) wydawanie książek i innych wydawnictw związanych z celami fundacji.
14) Fundacja realizuje swoje cele także poprzez prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Fundacji Dłonie i Serca.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§13

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także nieruchomości, ruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację.
2. Na realizację celów statutowych fundator przeznacza kwotę 1000 zł.

§14

1. Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także pokryciu kosztów jej utrzymania.

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Dochody Fundacji w szczególności pochodzą z:

1) świadczeń Fundatora;

2) darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych zarówno z kraju, jak i z zagranicy

3) subwencji osób prawnych oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne

4) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych, aukcji oraz akcji charytatywnych,

5) odsetek i depozytów bankowych,

6) dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego oraz innych praw majątkowych.

7) z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiadającym działalności statutowej.

§15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§16

1. Organami Fundacji są:

1) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,

2) Rada Programowa Fundacji zwana dalej Radą.

§17

1. Zarząd składa się z jednej do trzech osób i jest powoływany na czas nieoznaczony przez Fundatora lub jego spadkobierców.

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, powoływany i odwoływany przez Fundatora lub jego spadkobierców.

3. Fundator może być członkiem Zarządu. Fundator może pełnić funkcję Prezesa Zarządu.

4. Prezes Zarządu może wyznaczyć spośród członków Zarządu jednego lub dwóch Wiceprezesów.

5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania przez Fundatora, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.

§18

Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków w każdym czasie.

§19

Zarząd pełni swoją funkcję honorowo lub odpłatnie. Zasady wynagradzania Zarządu określa Fundator.

§20 Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) zmiana Statutu,

3) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji,

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

5) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

6) opracowanie struktur organizacyjnych Fundacji,

7) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji,

8) ustalanie planów zatrudnienia i płac oraz określanie zasad wynagradzania pracowników etatowych Fundacji i zwrotu poniesionych wydatków przez wolontariuszy,

9) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji,

10) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,

11) decyzja o połączeniu Fundacji z inna fundacją,

12) decyzja o przystąpieniu Fundacji do zrzeszeń i innych organizacji,

13) decyzja o likwidacji Fundacji oraz powołanie likwidatora Fundacji,

14) wskazanie fundacji lub instytucji na rzecz, której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, zgodnie z § 28 niniejszego Statutu,

15) ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek, komórek organizacyjnych i osób zatrudnionych w Fundacji.

§21

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

§22

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Dla ważności uchwały Zarządu wymagane jest podjęcie jej zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

2. Do podjęcia ważnej uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność przynajmniej połowy Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

3. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół.

§23

Do składania oświadczeń woli Fundacji we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie i bez ograniczeń lub Wiceprezes i Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu.

§24

1. W celu zapewnienia sprawnej obsługi biurowej Zarządu, Zarząd może utworzyć Biuro Fundacji.

2. Na czele Biura Fundacji stoi Dyrektor Fundacji powoływany i odwoływany przez Prezesa Zarządu.

3. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Zarząd.

§25

1. Rada składa się z nieograniczonej liczby członków i pełni funkcję ciała doradczego

i pomocniczego dla Zarządu, spełniającego zadania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

2. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który kieruje jej pracami

3. Do kompetencji Rady należy:

1) Wskazywanie Zarządowi priorytetów w bieżącej działalności Fundacji,

2) propagowanie celów, dla których Fundacja została ustanowiona,

3) opiniowanie programów działań,

4) proponowanie zmian w Statucie.

4. Członkiem Rady nie może zostać osoba, która:

1) jest członkiem Zarządu lub pozostaje z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkiem Rady może zostać osoba, spełniająca poniższe warunki, z zastrzeżeniem ust.6: 1) złożyła pisemne oświadczenie o chęci uczestnictwa w Radzie,

2) podjęta została uchwała Rady aprobująca jej członkowstwo w Radzie.

6. Pierwszą Radę powołuje Fundator. Zapis ust.5 pkt 1 stosuje się odpowiednio. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury na członka Rady przez Fundatora.

7. Złożenie przez członka Rady pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Radzie powoduje ustanie członkowstwa.

8. Rada Programowa pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego nie rzadziej niż dwa razy w roku.

9. Posiedzenie Rady Programowej jest ważne, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali skutecznie powiadomieni o miejscu i terminie obrad, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. Powiadomienia dokonuje się pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Taka uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały

10. Ustalenia Rady zapadają w formie uchwał powziętych na posiedzeniach. Dla ważności uchwały wymagana jest zwykła większość głosów członków Rady Programowej, bez względu na liczbę członków obecnych na posiedzeniu.

11. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach organu. Fundator może przyznawać członkom Rady diety za udział w posiedzeniach Rady.

12. W uzasadnionych przypadkach Członkowie Rady mogą otrzymać zwrot uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach. Kwota zwracanych wydatków nie może być wyższa niż określona w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) lub obliczana zgodnie z zasadami wprowadzonymi ewentualnie przez przepisy zastępujące w/w ustawę.

Rozdział V

Połączenie Fundacji

§26

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o zbieżnych celach na warunkach określonych umową obu Fundacji.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby zostać zmieniony cel Fundacji.

3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§27

1. Statut Fundacji może być zmieniony. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celów Fundacji.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Programowej.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§28

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, po wyczerpaniu środków finansowych i majątku lub na skutek decyzji podjętej przez Zarząd.

2. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Zarząd.

3. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.

4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Rozdział VIII

§29

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Opola.