Misja i cele

Cele Fundacji Dłonie i Serca

 1. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym przewlekle, nieuleczalnie, wymagającym rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
 2. Udzielanie pomocy placówkom medycznym, wychowawczym, oświatowym, opiekuńczym.
 3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez

 • Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.
 • Zapewnianie sprzętu rehabilitacyjnego podopiecznym Fundacji.
 • Wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny.
 • Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.
 • Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
 • Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
 • Fundowanie stypendiów.
 • Organizowanie i finansowanie kolonii, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych dzieci i młodzieży.
 • Finansowanie i realizacja inwestycji: budowy, remontu lub modernizacji placówek służby zdrowia lub pomocy społecznej.
 • Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych.
 • Wydawanie książek i innych wydawnictw związanych z celami Fundacji.